Wie of wat zijn Democraten Onderbanken?

De geschiedenis

De geschiedenis van Democraten Onderbanken gaat terug naar 1989.

In die tijd was in de gemeenteraad van Onderbanken o.a. de politieke groepering Van Aarnhem vertegenwoordigd. Tot die groepering behoorden ook Pierre Lindner en Riet Cremers-Koekkoek. Tussen hen en hun politieke voorman ontstond onenigheid over (toen al) het zgn. AWACS-convenant. Met het convenant werd beoogd afspraken vast te leggen met betrekking tot de weer in gebruik genomen vliegbasis Teveren.

Binnen de groepering was men verdeeld over het antwoord op de vraag of het convenant de inwoners van Onderbanken wel de gewenste bescherming bood tegen de overlast van het vliegveld. De meningsverschillen hadden tot gevolg, dat de groepering min of meer uiteenviel. Desondanks bleef de groepering met Pierre Lindner en Riet Cremers-Koekkoek tot aan de verkiezingen in 1990 in de raad vertegenwoordigd. Zij besloten echter in december 1989 tot de oprichting van een nieuwe partij: Democraten Onderbanken. Onder die naam werd in 1990 voor het eerst aan de verkiezingen deelgenomen.

Van de oprichters van de partij heeft Pierre Lindner inmiddels de politieke arena verlaten. Riet Cremers-Koekkoek is echter de Democraten Onderbanken trouw gebleven. Als adviseur op de achtergrond vervult zij nog steeds een belangrijke rol binnen de partij.

Het groene klavertje


Democraten Onderbanken kozen het groene klavertjevier als logo. Daarin zijn de namen van de vier kernen vermeld waaruit Onderbanken bestaat: Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld. De groene kleur staat voor de natuur en de landelijke omgeving, waarin de gemeente gelegen is. Het zijn ook thema's die van oudsher voor de groepering belangrijk zijn (geweest).

Een constante factor


Democraten Onderbanken geldt als een constante factor in de Onderbankse politiek. Sinds haar oprichting is de partij steeds in de raad vertegenwoordigd geweest, als oppositiepartij of als lid van de coalitie.

Bij  de verkiezingen in 2010 verloor Democraten Onderbanken een van de vijf raadszetels die vier jaar eerder in de wacht werden gesleept. Dat neemt niet weg dat zij het grootste aantal stemmen behaalde. Desondanks maakt de partij voor de periode 2010-2014 aanvankelijk geen deel uit van de coalitie. Deze werd gevormd door het CDA en de VVD. Die partijen besloten echter medio 2012 niet langer samen te werken. Voor Democraten Onderbanken leidde dit tot de "opdracht" om te komen tot de vorming van een nieuwe coalitie. Die kwam tot stand door samenwerking met het CDA.

Sindsdien is Democraten Onderbanken in het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigd door Rodney Swelsen. In de raad hebben zitting Hugo Raes, Bert Ehlen, Zus Sajovec en Jos de Haas. Daarin weten zij zich gesteund door een  aantal mensen "op de achtergrond" die deelnemen aan de discussie over de standpunten van de partijen en de keuzes die je als politieke partij voortdurend moet maken.

Lokaal geori├źnteerd

 
Democraten Onderbanken is een middenpartij, waarvan de leden geen speciale politieke kleur hebben. De partij is sterk geori├źnteerd op de lokale situatie en heeft er ook om die reden bewust voor gekozen zich niet te binden aan landelijke partijen.

Een sterke ori├źntatie op de lokale situatie neemt niet weg, dat ook door Democraten Onderbanken de noodzaak wordt onderkend van regionale samenwerking, met name in het kader van Parkstad Limburg. Het is een belangrijke doelstelling van de partij, dat optimaal recht wordt gedaan aan de belangen van Onderbanken als kleinste gemeente in dit samenwerkingsverband.


"No nonsense"

Democraten Onderbanken staan voor een no-nonsense politiek. Dat betekent: discussies en besluiten op basis van argumenten, geen luchtkastelen bouwen, keuzes maken (ook als die ongemakkelijk zijn), ervoor zorgen dat voor Onderbanken en haar inwoners optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die zich aandienen. Maar ook: achterwege laten wat niet verantwoord is!
 
Democraten Onderbanken is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder het nummer 40189262.