In vertrouwde handen

Programma Democraten Onderbanken

2014 – 2018

Inleiding

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 behaalde Democraten Onderbanken een prima resultaat. Met het grootste aantal stemmen en vier raadszetels ging onze partij de bestuursperiode 2010-2014 opnieuw als grootste fractie de raad in. In het overleg met andere partijen over de vorming van een coalitie wierpen wij geen breekpunten op. CDA en VVD maakten echter een andere keuze en hielden DO buiten de coalitie.

Voor DO bleef niets anders over dan een rol in de oppositie. Die rol hebben wij ruim twee jaar op een kritische manier ingevuld. Onze opstelling werd daarbij o.a. bepaald door de zorg over de - volgens ons - steeds verdergaande vervreemding tussen gemeente en samenleving. Kritisch waren wij ook omdat in voor Onderbanken cruciale dossiers als de brede maatschappelijke voorzieningen in Schinveld en Merkelbeek, zo goed als geen voortgang meer werd geboekt.

Medio 2012 was het vertrouwen tussen CDA en VVD zodanig afgenomen dat zij besloten de coalitie voortijdig te beëindigen. Vervolgens was het aan DO om te proberen een basis te leggen voor een nieuwe coalitie. In een korte, maar daarom niet minder zorgvuldige, procedure is ons dat gelukt. Op 28 augustus 2012 trad een nieuwe coalitie aan, die op basis van een bondig, maar krachtig geformuleerd coalitieakkoord aan de slag is gegaan.

We waren ons ervan bewust dat de korte tijd tussen 28 augustus 2012 en 19 maart 2014 – de dag waarop de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden – belangrijk zou zijn. Belangrijk omdat in die korte tijd gewerkt zou moeten worden aan het herstel van het vertrouwen tussen de gemeente enerzijds en burgers, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties anderzijds. En dat is ook gebeurd. Daarnaast is het ook gelukt om de noodzakelijke versnelling aan te brengen in de realisatie van de brede maatschappelijke voorzieningen in Schinveld en Merkelbeek. Voortvarend zijn het Masterplan voor de kern Schinveld en het bestemmingsplan voor alle woonkernen van Onderbanken door de raad geloodst. Deze plannen kunnen rekenen op brede steun onder de inwoners van onze gemeente.

Op het terrein van de infrastructuur is de spoedeisende reconstructie van de Kem en een deel van de Pastoor Greijmansstraat naar volle tevredenheid van alle partijen afgerond. Bovendien heeft de raad voor de al lang aan de orde zijnde reconstructie van de Bouwbergstraat e.o. het benodigde krediet beschikbaar gesteld. Het college heeft er vervolgens voor gezorgd dat nagenoeg alles in gereedheid is gebracht om met de uitvoering van het project te beginnen.

Het programma dat voor u ligt, is geschreven vanuit de intentie om verder te gaan op de weg die op 28 augustus 2012 werd ingezet: no-nonsense, resultaatgericht en met oog voor de praktische problemen van alledag van burgers, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Gedreven door de beginselen die onze partij sinds de oprichting 25 jaar geleden onderschrijft: groen en met oog voor de mensen en de menselijke maat. Met een groep van gedreven mensen; een groep waarin ervaring, kwaliteit en nieuw talent bij elkaar komen en waarin jong en oud een plek hebben gevonden.

DO staat niet alleen voor groen en mensgericht, maar ook voor duidelijkheid. Wij hebben Rodney Swelsen aangewezen als lijsttrekker. Hij is ook degene die, als DO weer coalitiepartij wordt, namens onze partij zal worden voorgedragen om voor een nieuwe periode als wethouder te fungeren. Onze huidige fractievoorzitter Bert Ehlen zal na de gemeenteraadsverkiezingen leiding blijven geven aan de DO-fractie in de raad.

Onderbanken, januari 2014
Rodney Swelsen, wethouder en lijsttrekker
Bert Ehlen, fractievoorzitter

Toekomst van Onderbanken

Het is onze primaire zorg dat onze gemeente nu en in de toekomst voldoende toegerust is om de taken uit te voeren waar ze verantwoordelijk voor is. Daarbij verdienen de nieuwe taken in het sociale domein, die per 1 januari 2015 door het rijk onder gemeentelijke verantwoordelijkheid worden gebracht, bijzondere aandacht, ook al omdat het aan de grenzen komt (of nog wel verder gaat) van wat Onderbanken als kleine gemeente aan kan.

Wij begrijpen de zorg van onze inwoners dat gemeente en gemeentebestuur verder van hen af komen te staan als Onderbanken niet meer zelfstandig is. Het is echter niet reëel om ervan uit te gaan dat onze gemeente het al bestaande takenpakket in combinatie met de nieuwe taken die als gevolg van het rijksbeleid op haar afkomen, op eigen kracht kan uitvoeren. Er komt een moment waarop Onderbanken zal (moeten) opgaan in een groter bestuurlijk verband. DO geeft in dat geval de voorkeur aan een samengaan met vergelijkbare landelijke gemeenten omdat wij denken dat de belangen van onze inwoners hiermee het best gediend zijn. Wij zetten er dan ook op in dat de bestaande samenwerking met de vier andere VONSS-gemeenten met kracht wordt voortgezet.

Het uiteindelijke doel moet zijn om een robuuste landelijke gemeente te vormen tussen de verstedelijkte gebieden Sittard/Geleen en Heerlen. Het behoud van de eigen identiteit en de leefbaarheid van onze vier kernen zal in een dergelijk traject zo goed mogelijk moeten worden gewaarborgd, evenals de toegankelijkheid van de reguliere dienstverlening aan de burger, denk aan paspoorten, rijbewijzen, huwelijksvoltrekkingen, enz.

Natuur, landschap, recreatie en toerisme

De kwaliteit van het landschap om ons heen en de staat waarin de natuur in onze directe leefomgeving verkeert, behoren tot de fundamenten van de woonkwaliteit zoals die door onze inwoners wordt beleefd. Landschap en natuur zijn ook de factoren die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de recreatief-toeristische functie als belangrijkste kurk waar de economische toekomst van Onderbanken op zal drijven.

Wij zullen daarom waken voor iedere aantasting van de kwaliteit van het natuurgebied dat ons omringt en wij streven ernaar dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de kansen die zich voordoen om die kwaliteit te verbeteren en uit te bouwen.

Belangrijk onderdeel hierbij is volgens ons het tot uitvoering brengen van delen van de visie op het Agrarisch Middengebied. Zowel het agrarisch gebied tussen de kleine kernen als de authentieke elementen in Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek willen we een kwaliteitsslag laten maken die de aantrekkelijkheid vergroot en de kansen voor recreatie en toerisme verbetert.

Hetzelfde geldt voor het Clemensdomein en Oud Merkelbeek waar wij aan onze kant van de gemeentegrens met Brunssum de opgave voor de opwaardering van het gebied met die buurgemeente willen afstemmen.

Voor wie uit het noorden over de N274 richting Onderbanken komt, wordt de ingang van Schinveld ontsierd door de Staalconstructie Schinveld. De voor onze gemeente zo belangrijke recreatief-toeristische functie krijgt een krachtige impuls als dit ontsierende element wordt opgewaardeerd en de locatie een leisure-bestemming krijgt.

Waar nodig en mogelijk zal Onderbanken ook meewerken aan de ontwikkeling van Nature Wonderworld/Grand Canyon op de oostflank van onze buurgemeente Brunssum.

Voor de ontwikkeling van de recreatief-toeristische functie zijn bestaande ondernemers en locaties belangrijk. Deze worden ondersteund via aanleg en goed onderhoud van fietsstroken en wandelpaden die bovendien zullen voorzien in een verbinding met een recreatief te ontsluiten terrein van de Staalconstructie.

Economische ontwikkeling

Voor de economische bedrijvigheid in Onderbanken is het van doorslaggevend belang dat de recreatieve en toeristische mogelijkheden optimaal worden benut. Daartoe behoort de  herinrichting van de locatie Staalconstructie Schinveld. De ontwikkelingen op de oostflank van Brunssum zullen een aanzienlijke impuls kunnen bieden aan de verblijfsrecreatie op de bestaande campings.

Afgezien van de verantwoordelijkheid die ondernemers in onze gemeente zelf hebben, beschouwen wij het als een opdracht voor de gemeente dat zij samen met hen de verschillende ontwikkelingen volgt en dat er langs die weg een basis wordt gelegd om – ook in het belang van de werkgelegenheid – er een optimaal economisch rendement uit te halen. Ondernemers moeten daarbij kunnen rekenen op een meedenkende en meewerkende gemeente.

Voor Schinveld geven wij prioriteit aan de herontwikkeling van het voormalige pand van de Rabobank. Wij willen dit ondersteunen met de aanleg van extra parkeerplaatsen. Daarmee wordt niet alleen een impuls gegeven aan de koopkrachtbinding vóór en dus de levensvatbaarheid ván de bestaande detailhandel, het draagt ook bij aan het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijvigheid.  De realisatie van extra parkeerplaatsen zal bovendien het ruimtelijk beeld van de Bleekplaats versterken en zorgen voor uitgebreidere mogelijkheden op het terrein van recreatie en toerisme.

Ondernemers in Onderbanken moeten gaan profiteren van de verbeterde recreatief-toeristische functie. Dat geldt in het bijzonder voor de horeca. Daartoe geldt Gangelt als voorbeeld. Daar hebben wij kunnen zien hoe de aanwezigheid van een veelheid aan restaurants en horecagelegenheden elkaar versterkt. Wij willen samen met marktpartijen een vergelijkbare ontwikkeling in het centrum van Schinveld en/of langs het traject van de Rode Beek realiseren.

In de kleine kernen willen wij kleinschaligere projecten tot ontwikkeling laten komen. Wij zetten uiteraard het beleid voort dat in die kernen economische initiatieven (detailhandel, zakelijke dienstverlening) planologisch worden ondersteund. Diezelfde ondersteuning willen we bieden aan recreatieve ondernemers die bijv. door de vestiging van een Bed & Breakfast willen profiteren van de rustige groene leefomgeving en een impuls geven aan de lokale bedrijvigheid in de kleine kernen.

Ruimtelijke Ordening en Wonen

Op het gebied van wonen staan wij een beleid voor dat uitgaat van het respecteren van oude bouwrechten voor zover dit in regionaal en provinciaal verband mogelijk is. Daarbij zullen wij veel aandacht hebben voor het stimuleren en faciliteren van initiatieven, waar ook in onze gemeente, die zich richten op de huisvestingsvraag van ouderen en zorgbehoevenden.

Voor wat betreft de huisvesting van met name jongeren zetten we zowel in de koop- als de huurmarkt diverse instrumenten in om het vertrek van jongeren uit Onderbanken naar elders te voorkomen. Specifiek op de kopersmarkt zien we dat er op dit moment vastgoed beschikbaar is dat met hulp van startersleningen voldoende toegankelijk zou moeten zijn voor de starter op de koopmarkt. Ten aanzien van de huursector willen wij in overleg met de woningcorporaties Weller en ZOwonen aandringen op het vergroten van het beschikbare aanbod van huurwoningen – in diverse segmenten - voor jongeren.

Het bestemmingsplan buitengebied moet erin voorzien dat bestaande beperkingen voor recreatieve inrichtingen De Lier, Boven Water en Nónke Buusjke op een verstandige manier worden afgebouwd waardoor deze locaties een volwaardige functie in de recreatief-toeristische ontwikkeling van het buitengebied zullen hebben. Voor de campings in dat buitengebied zal in overleg met de eigenaren/exploitanten een op hun maat gesneden planologische situatie worden geregeld.

Via het bestemmingsplan buitengebied zal voorts een zorgvuldige bescherming van het natuurgebied worden geborgd.

Openbare Ruimte en Verkeer

Op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid verdient een aantal plekken extra aandacht.

Door het aanbrengen van verhoogde kruisvlakken, zoals die zijn of worden toegepast bij de reconstructie van de Kem en de Bouwbergstraat in Schinveld, willen wij ervoor zorgen dat

de verkeersveiligheid op het kruispunt Houtstraat/Steenweg/Belenweg in Merkelbeek wordt vergroot. Op dezelfde manier willen wij zorgen voor een betere verkeersdoorstroming op het kruispunt Wiegelraderweg/Dorpsstraat/Gangelderweg in Jabeek. Beide projecten moeten wat ons betreft met voorrang worden uitgevoerd.

In samenhang met de ontwikkelingen rond basisschool De Spil (zie hierna) zal de zgn. flessenhals in Bingelrade opnieuw worden ingericht. Daarbij zal een goede balans worden gezocht tussen de zorg voor een betere verkeersdoorstroming, behoud van de (verkeers-) veiligheid van de schoolgaande jeugd en behoud van het karakteristieke straatbeeld.

Voor Schinveld zal de realisatie van een nieuwe BMV aan de Kloosterlaan leiden tot een toename van het aantal verkeersbewegingen en tot een hogere parkeerdruk in de directe omgeving. Dit verdient extra aandacht, net als de terechte wens van de ondernemersvereniging BCO om iets aan de verkeersdruk in de Beekstraat te doen. Wij verwachten dat deze problematieken voor een deel zullen worden opgelost door de effecten van de reconstructie van de Bouwbergstraat en de aansluiting van de N274 op de Buitenring.

Daarmee blijft echter de verkeersafwikkeling in het centrum van Schinveld nog steeds een aandachtspunt:

Tot rigoureuze ingrepen in de verkeersstromen willen wij echter niet overgaan voordat de reconstructie van de Bouwbergstraat gereed is en de nieuwe BMV aan de Kloosterlaan is opgeleverd. Het is volgens DO onwenselijk om verkeerskundige aanpassingen door te voeren voor straten en wegen op het moment dat deze al extra worden belast door grote werken in de directe omgeving.

Bij de inrichting van de openbare ruimte zal er voortdurend aandacht moeten zijn voor de kosten van beheer en onderhoud. Afstoten van gemeentelijke eigendommen op die plekken waar het enigszins verantwoord mogelijk is, geniet dan ook de voorkeur. Tevens zullen we kritisch blijven kijken naar de hoeveelheid aan bebording en deze terugbrengen tot een absoluut minimum.

Tot de onderwerpen die vallen onder “beheer openbare ruimte” behoort ook het beleid ten aanzien van het behouden en (kunnen) kappen van bomen. Op dat terrein willen wij komen tot een herijking van de boomverordening. Daarbij streven wij ernaar dat in de bebouwde omgeving alleen voor monumentale bomen een beschermde status gaat gelden.

BMV Schinveld

Zoals in de inleiding al werd aangegeven, behoort de realisatie van de BMV Schinveld tot de majeure projecten in onze gemeente. Ondanks de stroomversnelling waarin dit project de afgelopen maanden terecht is gekomen, is het niet gelukt om het tempo van de door het schoolbestuur ingezette clustering van scholen bij te houden. Dat vergroot de noodzaak om strak vast te houden aan het tijdplan voor de oplevering van de nieuwe school.

De komst van de nieuwe BMV beperkt zich niet tot een clustering van de Schinveldse scholen. Andere maatschappelijke functies zullen er een plek in krijgen, net zoals het project voorziet in de bouw van een multifunctionele zaal voor sport en evenementen. Het gaat hier niet alleen vanuit financieel oogpunt om een grote investering, maar het is ook een investering in de toekomstbestendigheid van zowel scholen als verenigingen. Daarom stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van het gebouw en aan de inrichting voor sport en sociaal-culturele evenementen.

DO benadrukt daarbij dat wij de realisatie van de nieuwe BMV Schinveld niet zien als een prestigeproject van vorige of toekomstige coalities, maar als een voorziening die essentieel is voor een samenleving op de schaalgrootte van Schinveld.

BMV Merkelbeek

De renovatie en uitbreiding van de Henkhof en omgeving is uit maatschappelijk oogpunt cruciaal voor de leefbaarheid van Merkelbeek. De kwaliteitsslag die daarvoor nodig is, moet in volle omvang gemaakt wordt. Bij de uitvoering mag daarom niet bezuinigd worden op die kwaliteit. Liever een extra investeringsimpuls nu, dan geforceerd besparen op de investering waardoor op de langere termijn de exploitatie in gevaar komt.

Wij houden vast aan ons eerdere standpunt dat zoveel mogelijk activiteiten in de Henkhof moeten worden geconcentreerd. Wij zullen, in overleg met de schutterij, nagaan op welke manier dat voor haar kan worden gerealiseerd. Ook zullen wij in gesprek blijven met de voetbalclub om een soepele overgang naar de Henkhof mogelijk te blijven maken.

De BMV Merkelbeek is wat ons betreft onlosmakelijk verbonden met de basisschool in deze kern, aangezien een aantal aan het basisonderwijs gelieerde functies immers in de BMV aanwezig zijn: kindfuncties, bibliotheek en gymzaal. Daarom zal samen met het schoolbestuur nagegaan worden op welke manier de gemeente eraan kan bijdragen dat de levensvatbaarheid van deze basisschool wordt geborgd. Dat houdt ook in dat – zou dat bestuur een beleid willen gaan overwegen waarbij de kinderen van Merkelbeek worden gedwongen te kiezen voor een andere basisschool – de gemeente alle middelen moet inzetten om het bestuur te overtuigen van de belangen die bij een dergelijke beleidskeuze op het spel komen te staan. De gemeente zal niets doen ter ondersteuning van een beleid dat het voortbestaan van een basisschool in Merkelbeek in gevaar brengt.

Brede basisschool Bingelrade-Jabeek

De gemeente moet samen met de (het) betrokken schoolbestu(u)r(en) snel komen tot een aanvalsplan voor de huisvesting van het basisonderwijs voor de kleine kernen Bingelrade en Jabeek. Daarbij geldt voor ons als randvoorwaarde het behoud van een zelfstandige school in Merkelbeek.

Het aanvalsplan moet leiden tot een verantwoorde investering in het basisonderwijs voor Bingelrade en Jabeek. Op basis van de visie van de (het) betrokken schoolbestu(u)r(en) ten aanzien van een verdere opschaling van het basisonderwijs is het volgens ons het meest realistisch en efficiënt dat de onderwijsfunctie voor Jabeek en Bingelrade voor de komende jaren wordt geborgd door te investeren in de bestaande basisschool De Spil in Bingelrade. Die investering moet snel in gang worden gezet om het basisonderwijs voor Bingelrade en Jabeek te integreren.

Een keuze voor volledige nieuwbouw is voor ons alleen bespreekbaar als er van de kant van de (het) schoolbestu(u)r(en) keiharde garanties komen dat die school een duurzaam bestaansrecht heeft naast de bestaande scholen in Schinveld en Merkelbeek en dat het zodoende verantwoord is om veel publiek geld in die nieuwe school te investeren.

Sociaal Domein

De rijksoverheid draagt taken over aan de gemeenten, in het bijzonder op het gebied van de jeugdzorg, de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en participatie (het meer betrekken van burgers bij zaken die voor de samenleving van belang zijn). Wij onderschrijven de gedachte achter het decentralisatieproces in dit zgn. sociale domein: gemeenten zijn beter in staat om taken op het gebied van zorg en welzijn uit te voeren. Zij staan immers dichter bij de burgers dan de rijksoverheid.

De decentralisatie gaat gepaard met bezuinigingen waarover niet eerder dan medio 2014 meer duidelijkheid zal bestaan. Het is een reële verwachting dat het gaat om opgedragen rijksbezuinigingen in een zodanige omvang dat dit om noodzakelijke beleidskeuzes in het sociaal domein zal vragen. Wij willen hierbij in principe de budgettaire kaders volgen die door het rijk zijn meegegeven voor de uitvoering van de opgaven waar de gemeente voor komt te staan.

Het sociaal domein houdt echter niet op aan de gemeentegrens. Daarom is het belangrijk dat in het sociale domein samenwerking en afstemming wordt gezocht. Logischerwijs willen wij ons daarbij richten op de VONSS-gemeenten (Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Schinnen, Simpelveld). Daarbij staat voor ons centraal dat in dit samenwerkingsverband afspraken worden gemaakt en voorzieningen worden getroffen waardoor per 1 januari 2015 voor de inwoners van Onderbanken de dienstverlening op lokaal niveau in het sociale domein veilig is gesteld. Wij willen voor de (nieuwe) taken in het sociale domein nadrukkelijk de verbinding zoeken met het ons omringende stedelijk gebied, daar wij niet de intentie hebben om ons op dit beleidsterrein te onderscheiden als plattelandsgemeente. Wij kunnen ons voorstellen dat ook andere VONSS-gemeenten die behoefte voelen en willen graag in de toekomst op een groter schaalniveau dan VONSS deze taken organiseren en uitvoeren. Denk hierbij aan het opzetten van regionale werkbedrijven waar stad en platteland elkaar kunnen versterken.

Voor een deel zal een beroep op een actieve, in het verleden ook onmisbaar gebleken inbreng van burgers en een organisatie als het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk worden gedaan. Dat neemt niet weg dat er altijd situaties zullen zijn waar de problemen “over de hoge schoenen lopen”. Voor dergelijke situaties zal ondersteuning door of via de gemeente veilig moeten worden gesteld.

AWACS

In het dossier AWACS zal sprake zijn van voortzetting van bestaand beleid. Dat beleid is en blijft gebaseerd op het uitgangspunt dat er een einde moet komen aan de ernstige overlast die de inwoners van Onderbanken (en de aangrenzende gemeenten) ondervinden van de op de basis Geilenkirchen gestationeerde vliegtuigen. Het tot nu toe landelijk en internationaal gevoerde beleid wordt gekenmerkt door (1) onwil of onvermogen om de AWACS-vloot te moderniseren en (2) het voor niet bespreekbaar houden dat de basis wordt gesloten omdat het niet mogelijk blijkt de overlast tot aanvaardbare proporties terug te brengen.

Uitgaande van die constatering kiezen wij voor een aanpak langs verschillende lijnen.

Financiën

Er is een pas op de plaats gemaakt met het nemen van beleidsbeslissingen die leiden tot nieuwe meerjarige financiële verplichtingen. Dat is echter onvoldoende om te voorkomen dat fors ingegrepen moet worden als gevolg van de bezuinigingswoede vanuit Den Haag.

Wij zullen op de eerste plaats kijken naar mogelijkheden waar de inwoners van Onderbanken de minste pijn van ondervinden. Daarbij denken wij aan besparing op de kosten van onze bedrijfsvoering en een afslanking van de ambtelijke organisatie. Een intensieve(re) samenwerking met andere gemeenten of organisaties op zowel uitvoerings- als beleidsterreinen moet deze weg naar een slankere organisatie mogelijk maken. Daarnaast kunnen de effecten van de ingrepen enigszins worden opgevangen door de inzet van financiële reserves die de afgelopen jaren zijn opgebouwd.

Geen enkele partij ontkomt aan de noodzaak tot het treffen van maatregelen die inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties merkbaar raken en die dan ook op menig moment pijnlijk zijn. Die noodzaak geldt ook voor ons. Wij zetten in op:

Op het punt van de lokale belastingdruk maken wij ons sterk voor het doortrekken van de lijn die we hebben ingezet om de forse belastingstijgingen een halt toe te roepen en om te buigen. Door beleidsmatige keuzes en de inzet van meevallers is er voor gezorgd dat de belastingdruk is afgenomen. Daarmee steekt Onderbanken gunstig af in vergelijking met de omliggende gemeenten.

Democratische legitimatie

De gemeente moet zich bij het nemen van haar beslissingen steeds bewust zijn van het gegeven dat zij zich beweegt op het snijvlak van collectieve en individuele belangen. Individuele belangen mogen niet worden genegeerd. Sterker nog: als aan individueel belang tegemoet kan worden gekomen zonder dat het algemeen belang essentieel wordt geraakt, dan mag wat ons betreft het individuele belang vóór gaan. Daarbij moeten natuurlijk wel de grenzen van hogere wetgeving worden gerespecteerd.

Wij staan voor een beleid waarbij die grenzen worden opgezocht om zo de creativiteit van het individu en de ondernemersgeest van de ondernemer zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen. We willen blijven werken aan het verbeteren van de communicatie over beslissingen die de gemeente neemt of wil nemen. Deze wijze van besturen blijft onze aandacht houden. Als bewaker van het algemeen belang zal de gemeente gericht informatie verstrekken naar burgers en organisaties die een direct belang hebben bij wat de gemeente besluit of wil besluiten. Dat is de enige manier waarop je als gemeente kunt voorkomen dat je in conflict komt met burgers, verenigingen en organisaties als gevolg van miscommunicatie, misverstanden en verkeerde inschattingen.